Наукова діяльність

Працівниками лабораторії розроблені та впроваджені в практику експериментальних досліджень модель експериментального коліту у різних видів тварин, модель гострого та хронічного експериментального панкреатиту, модель хронічного холециститу, модель гострого обмеженого гнійного стафілококового ендометриту у морських свинок, модель печінкової недостатності, модель LPS-індукованого хронічного ендотоксикозу, модель хронічної неопластичної ендотоксемії, модель хронічної неопластичної ендогенної інтоксикації з індукцією розвитку аденокарциноми товстої кишки.

Результати проведених експериментальних досліджень дозволили розробити нові методи детоксикаційної та відновної терапії із застосуванням сучасних сорбційних середників: рослинних сорбційних чинників Карнітину хлориду та Альгігелю, поліфункціональних вуглецевих ентеросорбентів 

IV покоління ГСГД та Карболайн, дослідити вплив неопластичної інтоксикації на кору головного мозку, запропонувати визначення морфометричних парметрів селезінки в якості  непрямого маркера онкогенезу. 

Всі нові способи експериментального моделювання патологічних процесів та розроблені і впроваджені у сферу охорони здоров’я способи їх корекції захищені охоронними документами України.

Розроблено і впроваджено в практичну діяльність хірургічних відділень алгоритм вибору строків і об’єму оперативного втручання у хворих на виразкову дуодентальну кровотечу на основі імуноморфологічної оцінки стану факторів захисту периульцерозної ділянки, виразкової деструкції, вірогідності відновлення кровотечі і шкали операційно-анестезіологічного ризику в різних вікових групах за умов супутньої патології.

Запропоновано ендоскопічно-імуноморфологічний моніторинг активності, динаміки та прогнозу перебігу дуоденальної виразки, ускладненої кровотечею, який зараз широко використовується на клінічних кафедрах хірургічного профілю.

У період 2010 - 2022 рр. на базі ЦНДЛ виконано понад 390 дисертаційних робіт.

З них:

Теми держбюджетного фінансування

Впродовж  2005-2021 рр. на базі ЦНДЛ за фінансової підтримки МОЗ України виконувались наступні фундаментальні та прикладні НДР:

Наукові керівники:

Науковий керівник – професор Гнатюк М.С.

Науковий керівник – старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

Науковий керівник – професор Гудима А.А.

Науковий керівник – старший науковий співробітник Лісничук Н. Є.

Науковий керівник – професор Кліщ І.М.

Науковий керівник – професор Швед М.І.

Науковий керівник – професор А.А. Гудима.

Науковий керівник – професор М.І. Швед

Науковий керівник –  старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

Науковий керівник – професор А.А. Гудима.

Науковий керівник – професор І.Я. Дзюбановський

Науковий керівник –  старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

Науковий керівник –  старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

Науковий керівник – професор А.А. Гудима.

Науковий керівник –  старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

Теми держбюджетного фінансування, виконання яких заплановано на 2021-2023 рр.

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень ЦНДЛ: вивчення закономірностей патологічних та адаптаційно-компенсаторних процесів у організмі дослідних тварин при остеопорозі, патологіях серцево-судинної, дихальної та травної систем, онкологічних захворюваннях, експериментальне обгрунтування нових методів їхньої профілактики та корекції, з’ясування особливостей експресії про- і протиапоптотичних білків родини Bcl-2 в умовах індукованого неопластичного ураження товстої кишки, встановлення предикторів канцерогенних ризиків шляхом імунологічної, імуногістохімічної, гематологічної, біохімічної і морфологічної діагностики коморбідності, індукованої хронічною неопластичною інтоксикацією, розробка алгоритму визначення прогностично важливих маркерів канцерогенезу з метою його ранньої діагностики, оцінка коригуючого впливу композиції наночастинок Ag/Fe/Au на прогресування злоякісного  новоутвору в товстій кишці.

НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА БАЗІ ЦНДЛ:

Публікації

У 2010-2022 рр. науковцями ЦНДЛ опубліковано:

Ø статті – 65 (з них 14 статей у наукових виданнях, що індексуються у науковометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection (ПЕРЕЛІК) ) 

Ø тези – 26 (з них – 18 за кордоном)

Ø патенти України – 12.

Розроблене науковим колективом ЦНДЛ нововведення «Застосування комплексу сорбційної та магнітолазерної терапії у відновному лікуванні хворих з проявами реактивного ентериту, поєднаного з патологіями органів панкреатогепатобіліарної зони», включено в Реєстр галузевих нововведень

№ 32/33 за 2010 р. під № 50/32/10.

 

Опубліковано 10 нововведень в системі охорони здоров’я: