Наукова діяльність

Працівниками лабораторії розроблені та впроваджені в практику експериментальних досліджень модель експериментального коліту у різних видів тварин, модель гострого та хронічного експериментального панкреатиту, модель хронічного холециститу, модель гострого обмеженого гнійного стафілококового ендометриту у морських свинок, модель печінкової недостатності, модель LPS-індукованого хронічного ендотоксикозу, модель хронічної неопластичної ендотоксемії, модель хронічної неопластичної ендогенної інтоксикації з індукцією розвитку аденокарциноми товстої кишки.

Результати проведених експериментальних досліджень дозволили розробити нові методи детоксикаційної та відновної терапії із застосуванням сучасних сорбційних середників: рослинних сорбційних чинників Карнітину хлориду та Альгігелю, поліфункціональних вуглецевих ентеросорбентів

IV покоління ГСГД та Карболайн, дослідити вплив неопластичної інтоксикації на кору головного мозку, запропонувати визначення морфометричних парметрів селезінки в якості непрямого маркера онкогенезу.

Всі нові способи експериментального моделювання патологічних процесів та розроблені і впроваджені у сферу охорони здоров’я способи їх корекції захищені охоронними документами України.

Розроблено і впроваджено в практичну діяльність хірургічних відділень алгоритм вибору строків і об’єму оперативного втручання у хворих на виразкову дуодентальну кровотечу на основі імуноморфологічної оцінки стану факторів захисту периульцерозної ділянки, виразкової деструкції, вірогідності відновлення кровотечі і шкали операційно-анестезіологічного ризику в різних вікових групах за умов супутньої патології.

Запропоновано ендоскопічно-імуноморфологічний моніторинг активності, динаміки та прогнозу перебігу дуоденальної виразки, ускладненої кровотечею, який зараз широко використовується на клінічних кафедрах хірургічного профілю.

У період з 2010 р. до 2020 р. на базі ЦНДЛ виконано понад 350 дисертаційних робіт.

З них:

 • 28 докторських дисертацій;

 • 350 кандидатських дисертацій.

 • 7 науково-дослідних робіт з дербюджетним фінансуванням

 • 9 госпдоговірних науково-дослідних робіт

Теми держбюджетного фінансування

Впродовж 2005-2021 рр. на базі ЦНДЛ за фінансової підтримки МОЗ України виконувались наступні фундаментальні та прикладні НДР:

 • Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях.

Наукові керівники:

    • член-кореспондент НАМН України професор Ковальчук Л.Я.

    • член-кореспондент НАМН України професор Андрейчин М.А.

 • Морфофункціональні основи адаптаційних процесів в серцево-судинній та травній системах при артеріальній гіпертензії у великому та малому колах кровообігу при різних коригуючих впливах.

Науковий керівник – професор Гнатюк М.С.

 • Структурно-функціональні особливості тонкої та товстої кишок при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони.

Науковий керівник – старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

 • Патогенний вплив політравми на стан внутрішніх органів і розробка шляхів системної корекції.

Науковий керівник – професор Гудима А.А.

 • Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням біоспецифічних селективних імуносорбентів та магнітолазерного випромінювання (експериментальне обґрунтування).

Науковий керівник – старший науковий співробітник Лісничук Н. Є.

 • Розробка технології виготовлення подрібненого субстрату консервованої шкіри свині, його експериментальне і клінічне дослідження для лікування імунозалежної патології в дорослих та дітей.

Науковий керівник – професор Кліщ І.М.

 • Розробка диференційованих методів корекції гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з патологією внутрішніх органів.

Науковий керівник – професор Швед М.І.

 • Експериментальне дослідження закономірностей апоптозу в умовах тяжкої комбінованої травми.

Науковий керівник – професор А.А. Гудима.

 • Розробка диференційованих методів корекції гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з патологією внутрішніх органів.

Науковий керівник – професор М.І. Швед

 • Дослідження морфологічного стану нирки та великих суглобів за умов поєднаних патологій органів панкреатогепатобіліарної зони.

Науковий керівник – старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

 • Вивчення патогенетичних особливостей розвитку поліорганної недостатності в умовах експериментальної краніоскелетної травми та пошук засобів системної корекції методом клітинної терапії.

Науковий керівник – професор А.А. Гудима.

 • Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини в умовах поліморбідності.

Науковий керівник – професор І.Я. Дзюбановський

 • Cтруктурно-метаболічні зміни кори головного мозку, нирок і печінки, зумовлені хронічною неопластичною інтоксикацією і компонентами цитостатичної терапії та їх сорбційна корекція.

Науковий керівник – старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

 • Морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної реактивності в умовах експериментального канцерогенезу.

Науковий керівник – старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

 • Вивчення вікових особливостей патогенезу краніоскелетної травми та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними нервовими клітинами.

Науковий керівник – професор А.А. Гудима.

 • Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена BCL-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів.

Науковий керівник – старший науковий співробітник Лісничук Н.Є.

Теми держбюджетного фінансування, виконання яких заплановано на 2021-2023 рр.

 • Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Bcl-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів.

 • Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика.

 • Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії при гострому респіраторному дистрес-синдромі.

 • Вивчення ефективності системи ламінарного пневмозахисту мобільної концепт-моделі пневмошолому від вірусних (коронавірусних, COVID-19), бактеріальних, токсичних агентів.

 • Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями.

 • Мультидисциплінарний підхід до патогенетично обгрунтованого та прогнозованого вибору мініінвазивного методу лікування коморбідного ожиріння та його ефективності.

 • Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально-реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.

 • Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення лікувально-діагностичних технологій і заходів біобезпеки.

 • Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація.

 • Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом Trecs визначення Т-І В-лімфопеній.

 • Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження.

 • Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку.

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень ЦНДЛ: вивчення закономірностей патологічних та адаптаційно-компенсаторних процесів у організмі дослідних тварин при остеопорозі, патологіях серцево-судинної, дихальної та травної систем, онкологічних захворюваннях, експериментальне обгрунтування нових методів їхньої профілактики та корекції, з’ясування особливостей експресії про- і протиапоптотичних білків родини Bcl-2 в умовах індукованого неопластичного ураження товстої кишки, встановлення предикторів канцерогенних ризиків шляхом імунологічної, імуногістохімічної, гематологічної, біохімічної і морфологічної діагностики коморбідності, індукованої хронічною неопластичною інтоксикацією, розробка алгоритму визначення прогностично важливих маркерів канцерогенезу з метою його ранньої діагностики, оцінка коригуючого впливу композиції наночастинок Ag/Fe/Au на прогресування злоякісного новоутвору в товстій кишці.

НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА БАЗІ ЦНДЛ:

 • враховуючи актуальність питання безпечності фармакотерапії доцільно проводити наукові дослідження щодо вивчення токсичного впливу лікарських засобів на функцію внутрішніх органів та здійснювати пошук ефективних засобів корекції та попередження;

 • поширеність та ріст онкологічних захворювань обгрунтовує доцільність дослідження структурно-метаболічних змін кори головного мозку, нирок і печінки, зумовлених хронічною ендогенною неопластичною інтоксикацією та компонентами цитостатичної терапії, а також розробку патогенетично адекватних методів їх профілактики і лікування;

 • вивчення ролі оксидативного стресу та системи оксиду азоту в патогенезі захворювань внутрішніх органів і пошук ефективних засобів їх фармакокорекції;

 • з’ясування імуногенетичних аспектів розвитку експериментального неопластичного ураження та особливостей їх впливу на функціональну активність клітинних і гуморальних факторів протипухлинного захисту;

 • дослідження особливостей перебігу імунореактивних процесів (показники імунологічної резистентності, зміни цитокінового профілю та процеси апоптозу і некрозу CD3-лімфоцитів) та оцінка вираженості метаболічних розладів в умовах експериментального канцерогенезу;

 • встановлення на клітинному та субклітинному рівнях особливостей структурних змін органів лімфоїдної системи, що розвиваються в умовах експериментального канцерогенезу і оцінка ступеню порушення гістоархітектоніки селезінки, як найбільшого імунокомпетентного органа, в умовах онкогенезу;

 • оцінка ефективності впливу водної дисперсії комбінації наночастинок срібла, заліза і золота на вираженість експресії генів родини Bcl-2, показники імунної реактивності (фактори гуморальної і клітинної ланок імунітету, показники апоптозу і некрозу CD3-лімфоцитів), параметри цитокінового профілю (TNFα, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10), метаболічні розлади, прояви синдрому ендогенної інтоксикації та фактора розвитку оксидативного стресу – 8-ізопростагландину F2α (8-ізопростану).

Публікації

У 2010-2020 рр. науковцями ЦНДЛ опубліковано:

Ø статті – 65 (з них 15 статей у наукових виданнях, що індексуються у науковометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection)

Ø тези – 26 (з них – 18 за кордоном)

Ø патенти України – 12.

Розроблене науковим колективом ЦНДЛ нововведення «Застосування комплексу сорбційної та магнітолазерної терапії у відновному лікуванні хворих з проявами реактивного ентериту, поєднаного з патологіями органів панкреатогепатобіліарної зони», включено в Реєстр галузевих нововведень

№ 32/33 за 2010 р. під № 50/32/10.

Опубліковано 10 нововведень в системі охорони здоров’я:

 • Інформаційний лист №112-2014 «Сорбційна корекція цитокінопосередкованих імунореактивних змін в умовах онкогенної ендотоксемії» Сорока Ю.В., Демків І.Я., Лісничук Н.Є.

 • Інформаційний лист №113-2014 «Апоптозопосередковані зміни імунної реактивності в умовах аденокарциноматозу товстої кишки, індукованого 1,2-диметилгідразином» Сорока Ю.В., Демків І.Я., Лісничук Н.Є.

 • Інформаційний лист № 263-2014 «Ультраструктурні зміни компонентів нефрона в умовах індукованого онкогенезу» Автори: Лісничук Н. Є., Волков., Демків І. Я., Небесна З.М., Сорока Ю. В.

 • Інформаційний лист № 264-2014 «Структурні зміни печінки в умовах хронічної неопластичної токсемії» Волков К.С., Сорока Ю.В., Демків І.Я., Лісничук Н.Є.

 • Інформаційний лист № 141-2015 «Субмікроскопічні зміни кори головного мозку в умовах хронічної ендотоксемії» Сорока І.О., Лісничук Н.Є., Волков К.С., Небесна З.М., Демків І.Я.

 • Інформаційний лист № 50-2015 «Ультраструктурні зміни альвеол респіраторного відділу легень після експериментальної термічної травми за умов корекції» Волков К.С., Небесна З.М., Лісничук Н.Є., Крамар С.Б.

 • Інформаційний лист № 50-2016 «Морфофункціональні зміни кори півкуль головного мозку при хронічній неопластичній ендотоксемії» Лісничук Н.Є., Волков К.С., Небесна З.М., Демків І.Я., Сорока Ю.В.

 • Інформаційний лист № 51-2016 «Субмікроскопічні зміни печінки за умов індукованого онкогенезу на тлі прийому цитостатиків» Лісничук Н.Є, Волков К.С., Демків І.Я., Сорока Ю.В.

 • Інформаційний лист № 278-2017 «Біологічні маркери ендотоксемії в умовах індукованого онкогенезу» Лісничук Н.Є., Андрійчук І.Я., Сорока Ю.В.

 • Інформаційний лист № 301–2017 «Зміни морфологічної будови селезінки в динаміці розвитку неопластичного ураження» Сорока Ю.В., Лісничук Н.Є., Волков К.С., Небесна З.М., Андрійчук І.Я.